Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description


- Hoạch định tầm nhìn, chiến lược hệ thống quản trị an toàn vệ sinh lao động, môi trường theo định hướng chiến lược của công ty.
- Xây dựng mục tiêu, kế hoạch hành động hàng năm của phòng SHE theo chiến lược hệ thống quản trị an toàn vệ sinh lao động, môi trường cho nhà máy.
- Phân công công việc, triển khai mục tiêu, kế hoạch đến từng tổ nhóm, từng nhân viên và kiểm soát thực hiện.
- Lập và quản lý thực hiện ngân sách để vận hành bộ phận SHE.
- Xây dựng SĐTC, nguồn lực, ma trận năng lực, yêu cầu công việc, tuyển dụng, đánh giá năng lực nhân viên quản lý, kiểm soát an toàn vệ sinh lao động, môi trường cho nhà máy.
- Lập kế hoạch về nhu cầu đào tạo hàng năm cho cán bộ, nhân viên làm công tác an toàn vệ sinh lao động, môi trường cho nhà máy, và tổ chức đào tạo theo kế hoạch.

- Thiết lập và quản lý toàn bộ hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động, môi trường trong nhà máy.
- Xây dựng/ triển khai bộ tài liệu hệ thống quản trị ATVSLĐ và môi trường đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả của tài liệu nội bộ nhà máy. Định kỳ xem xét và chỉnh sửa phù hợp.
 - Tổ chức kiểm soát chất lượng hệ thống xử lý chất thải.
 - Chịu trách nhiệm  xây dựng/duy trì mạng lưới an toàn vệ sinh viên và đánh giá rủi ro định kỳ.
- Tổ chức đánh giá tính tuân thủ hệ thống quản lý theo chính sách an toàn vệ sinh lao động, môi trường đã được phê duyệt:
+ Đánh giá nội bộ
+ Đánh giá bên ngoài
+ Đánh giá các bên liên quan
- Tham mưu, đề xuất, báo cáo Giám đốc chất lượng/Giám đốc nhà máy về các nguy cơ, rủi ro đến không tuân thủ quy trình quy định công ty và luật định.
- Giám sát các hoạt động hàng ngày SHE nhà máy, nhà thầu đảm bảo nhận diện rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, và môi trường ( ví dụ:  thu gom chất thải,...)
- Phối hợp dự án từ thiết kế, triển khai, đánh giá nghiệm thu để đảm bảo ATVSLĐ và môi trường đáp ứng luật định
- Chịu trách nhiệm cải tiến liên quan .
- Đánh giá, nghiệm thu các cải tiến về thiết bị, cơ sở hạ tầng, các thiết bị mua mới, các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh lao động, môi trường.
- Giải quyết các phát sinh/ khiêu nại của các bên liên quan về an toàn vệ sinh lao động, môi trường trong quá trình hoạt động của nhà máy.
Thực hiện các báo cáo định kỳ.
Cập nhật các thay đổi luật định, tiêu chuẩn, bên liên quan và tổ chức xem xét đáp ứng và tuân thủ của nhà máy.
Thực hiện các công việc khác được cấp trên phân công.

Job Requirement

- 'Kiến thức về an toàn lao động, hóa chất và môi trường

- Am hiểu các quy đinhj của nhà nước về an toàn vê sinh lao động và môi trường

- Nắm vững hệ thống Quản lý an toàn theo tiêu chuẩn ISO 14001, ISO 45000

Similar Jobs

 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: Nhân viên Vận hành rót, Nhân viên Vận hành máy, Nhân viên lập trình máy, Machine Programmer, Industrial Machine Operator, tiện CNC, phay CNC, ép nhựa, Kỹ thuật viên vận hành máy
 • Number of positions: 10
 • Date posted: 28/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: CHUYÊN VIÊN BẢO TRÌ, Nhân viên bảo trì, Kỹ sư bảo trì, Maintenance man, CHUYÊN VIÊN BẢO TRÌ, Nhân viên bảo trì, Kỹ sư bảo trì, Maintenance man, CHUYÊN VIÊN BẢO TRÌ, Nhân viên bảo trì, Kỹ sư bảo trì, Maintenance man
 • Number of positions: 2
 • Date posted: 28/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: GIÁM SÁT BẢO TRÌ M&I Supervisor , GIÁM SÁT BẢO TRÌ M&I Supervisor
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 28/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: CHUYÊN VIÊN BẢO TRÌ, Nhân viên bảo trì, Kỹ sư bảo trì, Maintenance man, CHUYÊN VIÊN BẢO TRÌ, Nhân viên bảo trì, Kỹ sư bảo trì, Maintenance man, CHUYÊN VIÊN BẢO TRÌ, Nhân viên bảo trì, Kỹ sư bảo trì, Maintenance man
 • Number of positions: 2
 • Date posted: 28/05/2024
 • Location: Binh Duong
 • Required Skills: TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA/QC MANAGER
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 06/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.