Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Thiết lập kế hoạch tuyển dụng

Kiểm soát định biên nhân sự

Xây dựng nguồn và thực hiện tuyển dụng nhân sự nhằm đáp ứng kịp thời cho công ty

Thực hiện đào tạo định hướng hội nhập cho nhân viên mới

Đảm bảo nhân viên mới được đánh giá thử việc và phản hồi kết quả thử việc

Tham gia xây dựng quy trình, chính sách liên quan đến tuyển dụng, đào tạo

Báo cáo

Job Requirement

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học, ưu tiên học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, luật,…

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm tuyển dụng, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực FMCG

Kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thương lượng

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.