Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • 1. Thực hiện đánh giá rủi ro ATSKMT tại nhà máy sản xuất: Thực hiện đánh giá rủi ro ATSKMT định kỳ hàng năm và tái đánh giá khi có sự thay đổi về máy móc thiết bị, nhà xưởng … theo kế hoạch bộ phận thiết lập. Tham mưu/đề xuất các biện pháp quản lý các rủi ro liên quan ATSKMT trong sản xuất.
 • 2. Giám sát việc thực hiện yêu cầu An toàn, vệ sinh lao động và môi trường phù hợp với các yêu cầu luật định liên quan của Việt Nam tại nhà máy theo chỉ đạo từ công ty (bao gồm mạng lưới an toàn viên, hoạt động triển khai đáp ứng tuân thủ luật định và giám sát thực thi tài liệu từ công ty,  duy trì tính hiệu lực qua giám sát theo dõi khắc phục, cải tiến, báo cáo theo yêu cầu của luật định, công ty, ban giám đốc, các bên liên quan…). Đào tạo và giám sát sự tuân thủ quy định ATSKMT đối với nhà thầu, khách tham quan khi đến nhà máy liên hệ công tác
 • 3. Thực hiện lập các báo cáo định kỳ liên quan đến công tác An toàn, vệ sinh môi trường của nhà máy được phân công, gửi lên cấp trên xem xét phê duyệt trước khi gửi Cơ quan quản lý nhà nước
 • 4. Thực hiện side tour check sheet đảm bảo thiết bị ứng phó khẩn cấp liên quan ATSKMT luôn trong tình trạng sẵn sàng ứng phó.
 • 5. Cập nhật các thay đổi luật định, tiêu chuẩn, bên liên quan, …  về An toàn vệ sinh lao động và môi trường và tham mưu cấp trên xem xét sửa đổi bổ sung trong quy định liên quan ATSKMT của Công ty
 • 1. Giám sát việc thực hiện các quy định An toàn, vệ sinh lao động, và môi trường

  Triển khai tài liệu quản trị An toàn vệ sinh lao động, môi trường, đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả của tài liệu nội bộ nhà máy

  Đào tạo, giám sát nhà thầu và khách tham quan tuân thủ các quy định liên quan ATSKMT của công ty

  Tổ chức và Duy trì mạng lưới an toàn sinh viên và đánh giá mức độ hoàn thành công việc của an toàn viên

  Giám sát các hoạt động hàng ngày nhà máy, nhà thầu đảm bảo nhận diện rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, và môi trường ( ví dụ:  thu gom chất thải,  vận hành hóa chất, thiết bị/công việc có yêu cầu kiểm soát nghiệm ngặt, …)

  Tham mưu, đề xuất, báo cáo cấp trên về các nguy cơ, rủi ro đến An toàn, vệ sinh lao động, và môi trường, và không tuân thủ quy trình quy định

  Theo dõi, đánh giáhiệu lực, hiệu quả các hành động khắc phục, phòng ngừa

  2.Tổ chức thực hiện lập các báo cáo định kỳ liên quan đến công tác An toàn, vệ sinh lao động, môi trường của nhà máy gửi đến cơ quan nhà nước nhằm mục đích thực hiện nghĩa vụ của cơ sở sản xuất theo luật định yêu cầu

  Hoạch định và triển khai các hồ sơ/ kế hoạch giám sát đo lường cần báo cáo cơ quan nhà nước tới các bộ phận liên quan

  Lập và gởi Báo cáo liên quan công tác An toàn, vệ sinh lao động, môi trường của nhà máy gửi đến cơ quan nhà nước nhằm mục đích thực hiện nghĩa vụ của cơ sở sản xuất theo luật định yêu cầu đúng thời gian quy định

  3. Tổ chức xây dựng duy trì hệ thống PCCC, Cứu nạn cứu hộ

   

  Xây dựng và thực tập phương án PCCC và cứu nạn cứu hộ

  Chịu trách nhiệm tổ chức, rà soát các phương tiện PCCC và cứu nạn cứu hộ đảm bảo chất lượng và sẵn sàng (không áp dụng NV SHE Ba Vì)

  Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho đội PCCC  (không áp dụng NV SHE Ba Vì)

  4. Cập nhật các thay đổi luật định, tiêu chuẩn, bên liên quan và tổ chức xem xét đáp ứng và tuân thủ của nhà máy

  Cập nhật các thay đổi luật định, tiêu chuẩn, bên liên quan An toàn vệ sinh thực phẩm; An toàn vệ sinh lao động và môi trường

  Phối hợp bộ phận liên quan rà soát đáp ứng và tuân thủ của nhà máy

  Hoàn thành các hoạt động để đáp ứng tuân thủ

  Phản hồi các các bên biên quan yêu cầu về mức độ đáp ứng

  5. Báo cáo định kỳ

  Báo cáo về hoạt động và mọi nhu cầu cải tiến hệ thống cho GĐCL(TB ISO nhà máy Ba vì), GĐNM

  Báo cáo về vi phạm của hệ thống ATVSTP, ATVSMT cho GĐCL, GĐNM

  6. Thực hiện theo sự chỉ đạo

  Tuân thủ các nội qui, chính sách, qui trình, qui định công ty, nhà máy

  Hoàn thành các công việc khác được cấp trên phân công.

Job Requirement

 • Trình độ/ Bằng cấp/ Chứng chỉ
 • Đại học chuyên ngành An toàn lao động, Quản lý công nghiệp/ quản  lý công nghiệp

         Trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên về hệ thống quản lý ATSKMT

 • Ưu tiên có kinh nghiệm với hệ thống Quản lý an toàn theo tiêu chuẩn ISO 14001, ISO 45000.
 • Kiến thức và kỹ năng chuyên môn
 • Kiến thức về an toàn lao động, hóa chất và môi trường
 • Am hiểu các quy định của nhà nước về an toàn vê sinh lao động và môi trường
 • Kỹ năng mềm/ đặc tính cá nhân
 • Kỹ năng Tư duy logic, làm việc nhóm, soạn thảo văn bản, quản lý rủi ro/Tính cách mạnh mẽ, quyết đoán
 • Ngoại ngữ
 • Tiếng anh cơ bản, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật
 • Vi tính văn phòng
 • Word, Excel, Powerpoint
 • Yêu cầu khác (nếu có)
 •  

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required Skills: Operation Excellent Manager, Operation Excellent, Six Sigma, Lean Thinking, QMS, HACCP, GMPs, ISO, Nationwide – Operational Excellence Manager, Operational Excellence Manager, HACCP, FSS 22000, OHS
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 03/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.